OceneniA:

 

Oceňovanie Dobrovoľník roka 2016

Aj tento rok budeme na udeľovaní cien od Národného dobrovoľníckeho centra CARDO.

V kategórií sociálna práca, je nominovaná naša kolegyňa.

www.prezident.sk/article/prezident-prijal-dobrovolnikov-roka-2015/ 

foto: prezident.sk

Slávnostné odovzdávanie cien na Ministerstve zahraničných vecí SR

 

Budeme na oceňovaní Dobrovoľníka roka, i na audiencií s pánom prezidentom 2015

Ako po minulé roky, tak i teraz máme tú česť byť prostredníctvom dobrovoľníctva prizvaní k udeľovaniu ocenenia Srdce na dlani národného dobrovoľníckeho centra CARDO. Udeľovanie sa uskutoční 28. januára 2015 v Bratislave za prítomnosti významného hosťa, prezidenta SR - pána Kisku.Na dobrovoľníka roka 2014 v kategórií sociálna oblasť bola  nominovaná aj naša kolegyňa.

foto: prezident.sk

Slávnostné odovzdávanie cien na MZVSR

Ekologický čin roka 2011

05.06.2012 13:52

Ocenenie úspešných projektov

 

Ekologický čin roka má za sebou premiéru. Po minuloročnom vyhlásení súťaže sme sa dočkali jej vyhodnotenia. Dňa 5. júna bolo na Úrade TTSK ocenených 7 projektov. Ich tvorcovia si prevzali z rúk podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Zdenka Čambala diplom a finančnú odmenu. Do súťaže sa zapojilo sedem zaujímavých projektov. Podpredseda TTSK Zdenko Čambal vyjadril presvedčenie, že súťaž bude mať z roka na rok narastajúci rozmer a pevne verí, že prví účastníci budú vzorom pre tých ostatných v druhom ročníku, ktorý bol pri tej príležitosti vyhlásený.

Cena za prvé miesto patrí projektu predloženému dobročinnou organizáciou „Stonožka Malženice“, ktorá pracuje s deťmi a mládežou. Účastníci projektu stonožka boli zároveň účastníci s najnižším vekovým priemerom. Hlavnou náplňou projektu bola likvidácia čiernych skládok, zber odpadkov, čistenie okolia, budovanie náučných tabúľ a organizovanie podujatí s environmentálnou tematikou. Autorom projektu je Vladimír Macko a spracovaný bol Rastislavom Ušákom.

Ďalším oceneným bol projekt „Green urban intervention“ podaný občianskym združením AP Gallery na ktorom sa podieľali dobrovoľníci z radov študentov vysokých a stredných škôl. Súčasťou projektu bol odborný workshop a vysadenie cca 100 kusov zelene v areáli železničnej stanice Trnava. Projekt predložila Andrea Pallang s Ivonou Zubákovou.

Tretím oceneným je projekt „Zelené pamätníky“ predložený Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny Senica. Hlavným cieľom bolo zmapovanie a zdokumentovanie starých a pamätných stromov v regióne a následná výstava s názvom „Zelené pamätníky“. Na projekte vypracovanom Ľubicou Krištofovou, Máriou Hladkou a fotografom Jozefom Húšekom sa spolupodieľalo aj množstvo dobrovoľníkov z radov občanov a mládeže.

Projekt predložený Záhorským osvetovým strediskom s názvom „Ekológia v regióne a naostro“ sa zaoberá vzdelávaním mládeže v oblasti environmentalistiky. Projekt bol predložený kolektívom Záhorského osvetového strediska.

Ďalším oceneným je projekt s názvom „Spolu tvoríme a zachraňujeme Zem“ predloženým Klubom humanita a zdravie pre všetkých v Senici. Projekt je zameraný na podporu detí s mentálnym i telesným zdravotným postihom a poruchami správania. Prínosom projektu bolo utváranie environmentálneho a ochranárskeho povedomia u detí zdravotne a sociálne znevýhodnených.

Separovaným zberom, monitoringom čiernych skládok a výsadbou zelene sa zaoberal projekt predložený Strednou odbornou školou záhradníckou v Piešťanoch. Projekt má hlavne výchovný charakter v oblasti environmentalistiky.

Posledným oceneným je projekt s názvom „Environmentálne aktivity našej školy v roku 2011“ predložený Gymnáziom Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Hlavnou náplňou projektu boli akcie podporujúce vzdelávanie mládeže v oblasti separovaného zberu a ochrany prírody.

Ivan Šturdík

foto: autor

zdroj:

old.trnava-vuc.sk/tlacove_spravy_cela/items/ekologicky-cin-roka-2011.html